Matsgögn og skýrslur

Innra mat

Innra mat Hörðuvallaskóla er ein leið til þess að miðla þekkingu á skólastarfinu og upplýsingum um það.
Innra matið veitir upplýsingar um í hve miklu mæli árangur skólastarfsins er í samræmi við markmið skólans.
Matið á að draga fram sterkar og veikar hliðar ýmissa þátta skólastarfsins og á að leiða til úrbóta á veikleikum.

Á skólaárinu 2018 – 2019 eru lagðar fyrir eftirfarandi kannanir:

  • Nemendakönnun Skólapúlsins í 6.-10. bekk (könnun sem snertir ýmsa þætti skólastarfsins og upplifun nemenda af þeim)
  • Foreldrakönnun Skólapúlsins (mat á viðhorfum foreldra til skólastarfsins)
  • Í lok skólaárs fara starfsmenn sameiginlega yfir skólaárið og meta styrkleika og veikleika skólastarfsins og gera tillögur um úrbætur.

Auk framangreinds eru nýtt til matsvinnu ýmis gögn sem til falla í skólastarfinu s.s. niðurstöður samræmdra prófa, niðurstöður læsisprófa, upplýsingar um ástundun og fjarvistir nemenda, niðurstöður úr námsmati skólans, samandregnar niðurstöður úr starfsmannasamtölum o.fl. 

Matshópur skólans fer yfir niðurstöður kannana ásamt öðrum gögnum (án þess að um persónugreinanlegar upplýsingar sé að ræða), og gerir tillögur um úrbætur.  Úrbótatillögum er eftir atvikum framfylgt strax á skólaárinu, eða hafðar til hliðsjónar við skipulagningu næsta skólaárs og er þá getið í næstu starfsáætlun.  

Á skólaárinu verður sjónum sérstaklega beint að þáttum sem snerta úrbótatillögur, s.s. kennsluháttum, námsárangri nemenda, upplýsingaflæði, fræðslumálum starfsmanna. Á skólaárinu verður svo unnin ítarlegri matsáætlun til lengri tíma.

Hér má finna hluta af þeim gögnum sem lögð eru til grundvallar mati á skólastarfi í Hörðuvallaskóla: 

Skólaárið 2019-2020

Starfsáætlun Hörðuvallaskóla 2019-2020

Viðmið í fjarkennslu

Skólaárið 2018-2019
Foreldrakönnun Skólapúlsins vor 2019
Nemendakönnun Skólapúlsins 6.-10. bekkur, niðurstöður sept-des

Skólaárið 2017-2018
Starfsáætlun Hörðuvallaskóla 2017-2018
Nemendakönnun Skólapúlsins 1.-5. bekkur 2017-2018

Nemendakönnun Skólapúlsins 6.-10. bekkur 2017-2018

Starfsmannakönnun Skólapúlsins vor 2018
Umbótaáætlun vegna ytra mats vorið 2017
Niðurstöður samræmdra prófa í 4. og 7. bekk sept 2017

Skólaárið 2016-2017: 
Ytra mat Menntamálastofnunar fyrir ráðuneyti og Kópavogsbæ - lokaskýrsla
Nemendakönnun Skólapúlsins 2016-2017
Skýrsla vegna rýnihópavinnu og umbótaáætlun v/ bókunar í kjarasamningi FG
Skoðanakönnun um drög að stefnu skólans 2017 - niðurstöður
Aðgerðaáætlun vegna húsnæðismála 2017-2020 - útgáfa apríl 2017
Foreldrakönnun Skólapúlsins 2016-2017
Könnun stöðu skóla sem lærdómssamfélag - febrúar 2017
Skýrsla Ingvars Sigurgeirssonar um nýtingu kennslurýma og teymiskennslu - febrúar 2017
Líðan/vinátta/einelti, könnun meðal nemenda í 4.-10. bekk október 2016
Niðurstöður samræmdra prófa 

Skólaárið 2015-2016:
Starfsmannakönnun Skólapúlsins 2015-2016 
Nemendakönnun Skólapúlsins 2015-2016 

Eldri gögn: 
Foreldrakönnun Skólapúlsins 2014-2015 
Nemendakönnun Skólapúlsins 2014-2015
Starfsmannakönnun Skólapúlsins 2013-2014 
Foreldrakönnun Skólapúlsins 2012-2013